Αρχική

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Θέσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για την Υγεία


 

Θέσεις και προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για την αναδιάρθρωση της Υγείας...

-Αποφασιστική καταπολέμηση της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού στον χώρο της δημόσιας υγείας. Πάταξη των φαινόμενων «cartel» στις εταιρείες προμηθειών καθώς και εξυγίανση και αναθεώρηση του καθεστώτος λειτουργίας των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 
-Πιστοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών, των  υποδομών, καθώς και ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αξιολόγηση των ασφαλιστικών φορέων, νοσηλευτικών μονάδων και ανθρώπινου δυναμικού. Οι όποιες διοικητικές μεταβολές και η υπηρεσιακή εξέλιξη να γίνεται επί τη βάσει ατομικών επιδόσεων. Ανά τετραετία υποχρεωτική κρίση για επιβεβαίωση της θέσης του υγειονομικού δυναμικού, ειδικά των Διευθυντικών στελεχών.
 
-Εξορθολογισμός των πάσης φύσεως δαπανών με άμεσο περιορισμό της σπατάλης για τις προμήθειες υλικών μέσω ενός σύγχρονου και διαφανούς συστήματος προμηθειών. Δραστική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων φορέων) και την προώθηση γενόσημων φαρμάκων με διασφάλιση των απαραίτητων προδιαγραφών, μέσω ουσιαστικών ελέγχων από τον ΕΟΦ, αλλά και αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας που καθορίζει την τιμή τους σε σχέση με τα πρωτότυπα.

-Καθιέρωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται σε ειδικές ομάδες ασθενών με δαπανηρές  θεραπείες, με στόχο τον έλεγχο και την μείωση της δαπάνης.
 
-Καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας με τη λογική του Υγειονομικού δια βίου Σχεδιαστικού Φακέλου LPR (Life Planning Record), που θα συμβάλλει σε πολλά επίπεδα στην καλύτερη διαχείριση προβλημάτων που αφορούν τόσο τον ασθενή, όσο και το   ίδιο το σύστημα,  όπως προκλητή ζήτηση, κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, κατάχρηση του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής, ευκολία πρόσβασης, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
 
-Τεχνοκρατικό σχεδιασμό για τις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, με κριτήρια γεωγραφικής και πληθυσμιακής κατανομής, ηλεκτρονική διασύνδεση των υποδομών,  καθώς και  ευρεία χρήση της τηλε-ιατρικής.
 
-0Εθνική στρατηγική πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης των ασθενειών, με συστηματική προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου ζωής (διατροφή, κάπνισμα, κίνηση, αποφυγή βλαπτικών περιβαλλοντικών παραγόντων), τόσο στο πλαίσιο γενικευμένων εκστρατειών, όσο και εξατομικευμένα στο πλαίσιο του συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
 
-Κορυφαία μας επιλογή, είναι ο πολίτης να έχει ισότιμη, ποιοτική και αποτελεσματική πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας, να μην ταλαιπωρείται, να μην ξοδεύεται και να έχει ελεύθερη επιλογή γιατρού. Αξιοποιούμε το θεσμό του οικογενειακού γιατρού (γενικός γιατρός, παθολόγος, παιδίατρος) με δυνατότητα διεύρυνσης και στην Οδοντιατρική πρωτοβάθμια φροντίδα. Ο οικογενειακός γιατρός, θα επιλέγεται ελεύθερα και θα αμείβεται ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων που τον επιλέγουν. Οι επισκέψεις στον οικογενειακό γιατρό είναι απεριόριστες. Οι γιατροί των άλλων ειδικοτήτων επιλέγονται ελεύθερα και αυτοί από τους ασφαλισμένους. Κωδικοποιούνται όμως εξ’ υπαρχής, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, όλες οι ιατρικές πράξεις και οριοθετούνται όσες από αυτές θα περιλαμβάνονται στην ιατρική επίσκεψη. Οι γιατροί των ειδικοτήτων αμείβονται κατά ιατρική επίσκεψη με συνδυασμό των  συστημάτων fee for service και global budgeting.
 
-Σταδιακή εφαρμογή της μεθόδου χρηματοδότησης με βάση τις ομοιογενείς διαγνωστικές κατηγορίες (DRG). Έτσι, η χρηματοδότηση θα γίνεται ανά ασθένεια και όχι ανά νοσηλεία. Αυτή η μέθοδος χρηματοδότησης, εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης και έχει το πλεονέκτημα, πέραν των άλλων, ότι είναι η πλέον ολοκληρωμένη μέθοδος αξιολόγησης της δραστηριότητας της κάθε νοσηλευτικής μονάδος και των επιμέρους τμημάτων.
 
-Ανάπτυξη τριτοβάθμιας φροντίδας όπως οι μεταμοσχεύσεις, τα κέντρα τραύματος κα. Ανάπτυξη επίσης της Ιατρικής της Εργασίας με στόχο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων και παθήσεων. Ενας ακαδημαϊκός τίτλος Νοσηλευτικής με αντίστοιχες ειδικότητες των τομέων Ιατρικής.
 
-Καθολικά και ολοκληρωμένα προγράμματα θεραπείας των εξαρτημένων ασθενών, για να αποδώσουν καρπούς τα θεμέλια της πρόληψης και καταστολής, στον ασυμβίβαστο αγώνα κατά των ναρκωτικών.
 

-Νοσοκομεία για παροχή Δημόσιας Περίθαλψης απόλυτης κάλυψης με ασφαλιστική κοστολόγηση, ισχύουσα ισότιμα στον Ιδιωτικό τομέα Υγείας.
Οι εργασιακές σχέσεις των ιατρών ΕΣΥ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να εξομοιωθούν με το καθεστώς της πλήρους και ελεγχόμενης εργασίας και όσοι επιθυμούν με φορολογική αναφορά να ασκούν ιδιωτικά την ιατρική.

Πηγή:  http://www.ioanniskriaras.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου